Valcambi – 100g

Valcambi – 100g

Zlatý zliatok Valcambi – 100 g