Valcambi – 1000g

Valcambi – 1000g

Zlatý zliatok Valcambi – 1000 g